Festiwal Smaku
533 993 337
biuro@unlimitedgroup.pl

regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTĘPNE)

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy prawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Operatorem Portalu www.cs.unlimitedgroup.pl jest firma Unlimited Group Polska z siedzibą w Lublinie przy ulicy Lotniczej 3.
3. Serwis internetowy www.cs.unlimitedgroup.pl służy do rezerwacji miejsca na wydarzeniu bezpłatnym lub płatnym, umówieniu się na spotkanie indywidualne, wpłacie zaliczki bądź dokonaniu przedpłaty za wydarzenie – w zależności od wymagań korzystającego z serwisu i dostępnej aktualnie oferty wydarzeń.
4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
Serwis – wszystkie strony WWW, pliki, skrypty i usługi wchodzące w skład strony www.cs.unlimitedgroup.pl
Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, obrazy, grafiki, materiały (w tym pliki) multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone w formie elektronicznej w Serwisie.
Treść – dowolna wartość merytoryczna dostępna w serwisie.
Użytkownik, Uczestnik - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wykorzystuje Serwis w dowolnym celu.
Użytkownik Zarejestrowany – uczestnik, osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Serwisie oraz dokonał aktywacji konta, np. Osoba która zapisała się do newslettera lub zgłosiła chęć udziału w wydarzeniu.
Aktywacja konta - uruchomienie usługipoprzez przejście do linku wysłanego na adres e-mail podany przy rejestracji.
Użytkownik Zalogowany – Użytkownik Zarejestrowany, uczestnik, który dokonał aktywacji i zalogował się w Serwisie przy pomocy danych podanych do swojego Konta przy rejestracji (adresu e-mail i hasła), osoba która dokonała płatnej rezerwacji, bądź przedłaty na wydarzenie.
Wydarzenie – wszelkie usługi świadczone przez firmę tj. szkolenia, kursy, warsztaty, festiwale, wykłady, spotkania cykliczne, spotkania i konsultacjie indywidualne płatne i bezpłatne.
Newsletter – informacja dotyząca działalności Unlimited Centrum Szkoleń wysyłana do użytkowników

II. REJESTRACJA W SERWISIE
1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny podając swój adres e-mail i hasło pozwalające na jego uwierzytelnienie, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie aktywuje swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do bazy wiedzy dostępnej w Serwisie po podaniu adresu e-mail i hasła podanych przy rejestracji.
3. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
a. zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu,
b. wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych,
c. wyraża zgodę na wykorzystanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Użytkownik Serwisu ma prawo do zapisania się lub płatnej rezerwacji miejsca na wydarzeniu po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu.
2. Zalogowany Użytkownik nie jest właścicielem treści dostępnych w serwisie, posiada jedynie prawo do dostępu do nich oraz ich wykorzystania.
3. W celu rezerwacji płatnej lub dokonania przedpłaty na wydarzenie należy dokonać przelewu wyznaczonej należności.
4. Przy wykonaniu przelewu obsługiwanego przez przelewy24.pl, użytkownik zobowiązany jest do podania adresu e-mail. Podając adres e-mail i wykonując przelew użytkownik zezwala na wykorzystywanie jego adresu dla celów marketingowych przez serwis www.cs.unlimitedgroup.pl
5. Po dokonaniu przedwpłaty pełnej lub częściowej otrzyma prawo do uczestnictwa w wybranym wydarzeniu, w wyznaczonym na stronie terminie.
7. Reklamacje związane z płatnością przelewem prosimy kierować na adres biuro@unlimitedgroup.pl wraz z podaniem adresu e-mail wpisanego przed wpłatą oraz godziną i datą dokonania tranzakcji, oraz krótkim opisem problemu.
8. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo do otrzymywania newslettera, korzystania z treści dostępnych w serwisie i będzie otrzymywał informacje marketingowe.
9. W każdym momencie korzystania z serwisu istnieje możliwość deaktywacji konta zarówno Użytkownika Zarejestrowanego np. Zapisanego do newslettera, jak i Użytkownika Zalogowanego jeżeli w danym momencie nie jest mu świadczona żadna z usług.
10. Istnieje możliwość anulacji przedpłaconej rezerwacji częściowej lub pełnej na wydarzenie do 7 dni przed wydarzeniem, dzieje się to po potrąceniu opłat manipulacyjnych serwisu www.przelewy24.pl oraz kwoty wyznaczonej przez prowadzącego dane wydarzenie, min. 50 zł. W przypadku anulacji przedpłaconej rezerwacji częściowej lub pełnej na wydarzenie od 6 dni do 3 dni przed wydarzeniem, organizator potrąca wpłaconą zaliczkę min. 100 zł.

Nie ma możliwości anulacji rezerwacji częściowej lub pełnej, przełożenia terminu wydarzenia od 2 dni przez rozpoczęciem wydarzenia, wpłacona kwota w całości przechodzi na własność organizatora na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia. 
11. Zwrot przedwpłaconej kwoty nastąpi przelewem zwrotnym w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia.
12. Anulacje rezerwacji prosimy niezwłocznie zgłaszać na adres biuro@unlimitedgroup.pl.

13. Można przełożyć rezerwację częściową lub pełną na wydarzenie na kolejny termin szkolenia do 3 dni przed rozpoczęciem wydarzena. Należy to niezwłocznie zgłaszać na adres biuro@unlimitedgroup.pl.

14. W przypadku braku informacji od uczestnika do 2 dni przed wydarzeniem, wpłacona przez uczestnika kwota w całości przechodzi na własność organizatora na pokrycie kosztów organizacyjnych szkolenia.

15. Wydarzenia odbywają się po zebraniu minimalnej ilości uczestników, różnej dla każdego z wydarzeń.

16. W przypadku zmiany terminu wydarzenia, odwołania wydarzenia z przyczyn leżących po stronie orgaznizatora, kwota rezerwacji częściowej lub pełnej przechodzi na następny proponowany termin wydarzenia. Uczestnik może ją przesunąć na inne wydarzenie, lub na kolejny pasujący mu termin wydarzenia. O czym zostanie poinformnawny do 3 dni przed wydarzeniem. 

17. W przypadku przesunięcia terminu lub odwołania wydarzenia w przyczyn leżących po stronie organizatora do 2 dni przed wydarzeniem uczestnik, użytkownik może wyrazić chęć uczestnictwa w kolejnym wyznaczonym terminie wydarzenia, uczestnictwo w innym wydarzeniu ( o tej samej cenie lub za dopłatą ), lub zwrot całej wpłaconej kwoty, co odbędzie się na wskazane przez użytkownika, uczestnika konto do 14 dni od terminu odwołania wydarzenia.

18. Aby skorzystać ze zniżki studenckiej należy po dokonaniu przedpłaty przesłać imię, nazwisko, nazwę uczelni, numer legitymacji studenckiej, oraz nazwę kursu do 7 dni przed rozpoczęciem kursu na adres biuro@unlimitedgroup.pl

19. Promocje i zniżki nie łączą się.

 

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu
2. Użytkownik zobowiązuje się bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu dostępnego w Serwisie i zapoznawania się z nimi.

V. ZAKAZY
1. Użytkownikowi zabrania się:
a. rozpowszechniania i udostępniania w jakikolwiek sposób treści i materiałów dostępnych w Serwisie,
b. udostępniania wzorów cv pobranych z Serwisu jakimkolwiek innym osobom,fizycznym.
c. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
d. pobierania plików z Serwisu w jakikolwiek sposób bez uprzedniego odwiedzenia przez Użytkownika stron Serwisu, z obejściem form płatniczych obowiązujących w Serwisie lub w jakikolwiek inny sposób wykraczający poza sposoby przewidziane w ramach normalnych funkcji Serwisu,
e. obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu.

VI. ZMIANY REGULAMINU
1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci uaktualnionego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do rozwiązaniaumowy z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Kontawysyłającwiadomośćo treści wyrażającejchęć usunięcia konta z podaniemwszystkich jego danych na adres biuro@unlimitedgroup.pl. Nieusunięcie konta oznacza wyrażenie zgody na zasady aktualnie obowiązującego regulaminu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres kbiuro@unlimitedgroup.pl.
2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane drogą mailową na adres biuro@unlimitedgroup.pl. i będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminienie dłuższym niż 30 dni od dnia zarejestrowania ich w systemie.
3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1.05.2014 r.
5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią regulaminu oraz jego akceptację.

 

Partnerzy

Regulamin | Polityka prywatności | Copyright 2014 by Unlimited. Design & developement CreActive Team